Učinimo naš grad
najboljim do sad

Lokalni program za mlade Grada Pule 2018. - 2020.
Prvi strateški dokument namjenjen poboljšanju kvalitete života mladih.

O savjetu mladih grada pule

#mladipula

Gradski savjet mladih Grada Pule je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Pule koje je osnovano radi aktivnog uključivanja mladih u javni život Pule. Svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima utječe na pripremu, donošenje i provedbu odluka Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini i razrješavanje problema mladih.

Djelokrug Gradskog savjeta mladih Grada Pule

 • raspravlja o pitanjima značajnim za rad Gradskog savjeta mladih,
 • raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,
 • predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih u gradu,
 • predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima važnim za unapređenje položaja mladih na području grada te način rješavanja navedenih pitanja,
 • daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade na području grada,
 • sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
 • izrađuje izvješća mjerodavnim tijelima o problemima mladih, a prema potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih (lokalni program djelovanja za mlade),
 • predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni program djelovanja za mlade),
 • skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
 • potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
 • predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Gradskog savjeta mladih,
 • obavlja i druge poslove od interesa za mlade.
Vaše ideje, prijedloge i komentare nam možete poslati na savjetmladihpula(at)gmail.com

Imaš prijedlog kako poboljšati život mladih u Gradu?

novosti

javi nam se

Rado čitamo prijedloge i ideje. Naša mail adresa je savjetmladihpula(at)gmail.com