Lokalni program za mlade Grada Pule 2018. - 2020.

Lokalni program za mlade Grada Pule prvi je strateški dokument usvojen s ciljem poboljšanja položaja mladih u društvu i povećanja kvalitete života mladih u lokalnoj zajednici. Predstavlja iskorak Pule u stvaranju institucionalnog okvira razvoja politike za mlade, prema kojem se strateški promišlja o potrebama mladih, izazovima s kojima se susreću u svakodnevnom životu te načinu prevladavanja postojećih prepreka.

Lokalni program za mlade Grada Pule obuhvaća pet najvažnijih područja života mladih:

  • Obrazovanje i usavršavanje
  • Položaj na tržištu rada i poduzetništvo mladih
  • Zdravlje mladih i socijalna politika
  • Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
  • Kultura i slobodno vrijeme mladih