Savjet mladih Grada Pule

Gradski savjet mladih Grada Pule je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Pule koje je osnovano radi aktivnog uključivanja mladih u javni život Pule. Svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima utječe na pripremu, donošenje i provedbu odluka Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini i razrješavanje problema mladih.

Gradski savjet mladih broji devet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, koji se biraju tako da se osigurava ravnomjerna zastupljenost učenika, studenata i mladih koji se profesionalno ili volonterski bave radom od interesa i skrbi za mlade.

Djelokrug Gradskog savjeta mladih Grada Pule

 • raspravlja o pitanjima značajnim za rad Gradskog savjeta mladih,
 • raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,
 • predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih u gradu,
 • predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima važnim za unapređenje položaja mladih na području grada te način rješavanja navedenih pitanja,
 • daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade na području grada,
 • sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
 • izrađuje izvješća mjerodavnim tijelima o problemima mladih, a prema potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih (lokalni program djelovanja za mlade),
 • predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni program djelovanja za mlade),
 • skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
 • potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
 • predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Gradskog savjeta mladih,
 • obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Članovi Savjeta mladih Grada Pule

Paolo Pelesk

Predsjednik

Erika Filiplić

Zamjenica predsjednika

Maja Šebelić

Članica

Fran Slijepčević

Član

Monica Derocchi

Članica

Laura Cetina

Članica

Nika Diković

Članica

Diego Vitasović

Član

Valentina Diković

Članica

Program rada Savjeta mladih za 2021. godinu